;

TİKAV’ın yapısı, kuruluş amacı ve çalışma alanları ile ilgili bilgi için Vakıf Senedimizi inceleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
RESMİ SENEDİ  

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BAŞLANGIÇ

Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1 – Vakfın tam adı “TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI” olup, işbu senette kısaca “VAKIF “olarak anılacaktır. 

VAKFIN MERKEZİ
 
MADDE 2-  Vakfın merkezi “Karaca Sokak No:32/5 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara” adresindedir. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
 
VAKFIN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK  İŞLER
 
MADDE 3- A) Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfının amacı; yurt içinde ve yurtdışında imkânları ölçüsünde eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamaktır.

B) Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak işlemler:
     
   Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı işlemler şunlardır.
 
1- Her derece ve türde eğitim kurumlarında öğrenim gören, araştırma ve inceleme yapan yetenekli ve maddi yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere yurtiçinde veya yurtdışında burslar sağlamak, bir defalık veya kısa veya uzun süreli nakdi ve ayni yardımlar vermek, ileri seviyede lisan eğitimi yapacak imkanlar sağlamak, gerektiğinde barınma, beslenme, okuma ve araştırma için kurumlar açmak, inşa etmek, mevcut olanlara yardım etmek, özendirici ödüller koymak veya başka suretlerle yurdumuzun eğitim, bilim, kültür, ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunacakları ödüllendirmek,
2- Her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören yetenekli gençler ile bilim adamlarının yaptıkları araştırma projelerini teşvik etmek, desteklemek, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen kongre sempozyum ve toplantılara katılmalarını sağlamak üzere maddi yardımda bulunmak, icabında araştırma kurumları kurmak ve geliştirmek,
3- Her derece ve türde eğitim kurumları açmak, inşa etmek, satın almak, işletmek ve ayrıca inşa edilmesine, açılmasına ve eğitim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak, okul, laboratuvar, kitaplık, öğrenci yurdu gibi yerlere yardım etmek,
4- Çeşitli eğitim ve sağlık projeleri organize etmek, geziler, konferanslar, kurslar, sergiler ve sair benzeri faaliyetler düzenlemek suretiyle Türk gençliğinin birlik ve beraberliğine, eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında gelişimine katkıda bulunmak,
5- Hastane, dispanser, poliklinik, sağlık ocağı ve benzeri sağlık kuruluşları inşa ederek, satın alarak ve işleterek veya bu tür özel ortaklıklara iştirak ederek sağlık hizmetleri vermek, tedavilerini sağlamak.
 
 
HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ
 
MADDE 4-  Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve gayrimenkul malları satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan isletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi isletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, yönetimlerine katılmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, personel istihdam etmeye, amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan; yasal mevzuatın gerektirmesi halinde gerekli izinleri almak suretiyle; yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kisiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmaya, yurt dışında şube ve temsilcilik açmaya, üst kuruluşlar kurmaya ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olmaya, yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere; yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardim almaya, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir. 
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.
 
İKİNCİ BÖLÜM

VAKFIN YÖNETİM VE DENETİMİ

VAKFIN ORGANLARI
 
MADDE 5- Vakfın organları şunlardır:
 
a)   Mütevelli Heyeti
b)   Yönetim Kurulu
c)   Denetleme Kurulu
 
MÜTEVELLİ HEYETİ
 
MADDE 6- Vakıf Mütevelli Heyeti;
 
Bu Vakıf Senedinde kurucu olarak yer alan gerçek kisiler, Tüzel kisi kurucuların kendi kuruluşları içinden veya dışından tayin edecekleri birer temsilci üye, Vakfa, en az, her yıl Mütevelli Heyet’in tespit edeceği asgari miktarın üstünde bağışta bulunanlardan, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile seçilecek gerçek ve tüzel kisiler, Vakfa yapılmış ve yapılması beklenen olağanüstü hizmetleri nedeniyle Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin kabulüyle seçilenlerden, meydana gelir.
 
GÖREV SÜRESİ
 
MADDE 7- Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinden;
 
6. maddede belirtilen kurucu üyeler, Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir.  Gerçek kisi kurucu üyeler, kendi haleflerini Vakfın tescilinden itibaren 3 ay içinde yazılı olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirirler.  Kurucu üyeler bu bildirimlerini her zaman değiştirebilirler.  Kurucu üyelerden herhangi birinin vefat etmesi Vakıf Mütevelli Heyetinden istifa etmesi, medeni hakları kullanma hakkını kaybetmesi halinde, halefi Vakıf Mütevelli Heyet üyeliği hakkini kazanır.  Bu şekilde Mütevelli Heyet üyesi olan yeni üye de halefini ayni usul ve şartlarda tespit eder, böylece bu usul sürdürülür.
 
Vakfın kurulusundan sonra Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine kabul edilen kuruluş ve kişilerin de üyelikleri ayni statüde devam eder.
 
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
MADDE 8- Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:
 
1.      Vakıf amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak, bunun için gerekli kararları almak,
2.      Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
3.      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
4.      Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyet Üyeliğine teklif edilenlerin kabul edilip, edilemeyeceğine karar vermek,
5.      Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
6.      Vakıfla ilgili yönetmelikleri kabul etmek,
7.      Vakıf senedine yapılması öngörülen değişiklikleri karara bağlamak,
8.      Yönetim Kurulunun teklifi halinde Vakfa ait taşınmaz malların satışına karar vermek,
9.      Yönetim Kurulunun teklifi halinde Vakıf fesih ve tasfiyesi hususunda karar vermek,
10.    Vakıf faaliyetleri konusunda gerekli politikaları belirlemek.
 
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
 
MADDE 9- Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine her yıl olağan olarak:
 
a)      Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b)      Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.
 
Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra ayni gün ve saatte, ayni yerde yapılır.  Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının 1/3’ünden (üçte birinden) az olamaz.
 
Olağan toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.  Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların enaz beste birinin yazılı önerisi ile; Vakıf Üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerinin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
 
OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
 
MADDE 10- Mütevelli Heyet üyelerinin 1/3’ünün isteği ya da Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğu veya Denetleme Kurulunun oybirliği kararı ile Mütevelli Heyet olağanüstü toplantıya sebep olan gündem maddesinden başka bir konu, Mütevelli Heyet toplantısında görüşülemez.
TOPLANTI İLKELERİ
 
MADDE 11- Mütevelli Heyet toplantısının günü, saati ve yeri ile gündemi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı şartları, toplantı gününden enaz 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
 
Mütevelli Heyet toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı ya da yardımcısı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir.  Toplantıda her üyenin 1 oy hakkı vardır.  Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.  Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
 
Kararlar toplantıda hazır bulunanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.  Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanı’nın oyu 2 (iki) oy sayılır.

YÖNETİM KURULU
 
MADDE 12- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilmiş yedi üyeden oluşur.
 
Yönetim Kurulunun üç yedek üyesi Mütevelli Heyet tarafından seçilir.
 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine; yedek üye geçer.  Asil üyelerden üst üste mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayanların üyeliği düşer. Bunların yerine yedek üyeler görev alır.  Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI İLKELERİ
 
MADDE 13 - Yönetim Kurulu ayda enaz bir defa toplanır.  Gündemin saptanması ve toplantıya çağrı başkanca yapılır.  Toplantı enaz 5 üyenin katılması ile açılır.  Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.  Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.  Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

GÖREV BÖLÜMÜ
 
MADDE 14- Yönetim Kurulu ilk toplantısında, gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sayman seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, ve Genel Saymandan oluşan Başkanlık Divani, Yönetim Kuruluna gelecek konuları hazırlamak, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek, gerekli tedbirleri almak, ve bu konularda Genel Müdürlüğe gerekli talimatları vermek üzere görevli ve yetkili kılınmıştır.
 
Seçilen görevlilerin görev süresi, Yönetim Kurulu üyeliği süresince devam eder.  Görevli üyelerin görev ve yetkileri Vakıf Yönetmeliğinde gösterilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
MADDE 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
 
a)      Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Mütevelli Heyet tarafından verilmiş olan görevleri yerine getirmek,
b)      Vakıf amacının gerektirdiği işlemleri yapmak için gerekli kararları almak,
c)      Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,
d)     Personel statüsünü tayin ve tesbit etmek ve atamalar yapmak,
e)      Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin ve yetki belgesi almak suretiyle, hertürlü taşınır ve taşınmaz mallara ait bağışları kabul etmek, satınalmak ve diğer suretlerle iktisap etmek,
f)       Vakfın taşınır ve taşınmaz malları üzerinde amaca uygun şekilde hertürlü  tasarruflarda bulunmak,
g)      Bütçeyi hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
h)      Vakfın hayır şart ve hizmetlerini yapabilmek için gelir elde etmek amacı ile tesisler kurmak, işletme ve ticari ortaklıklar kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak,
i)        Gerektiğinde amaçla ilgili komiteler, çalışma grupları teşekkül ettirmek,
j)        Gerçek ve tüzel kisiler önünde ve resmi mercilerde Vakfı temsil ve ilzama yetkili olanları ve derecelerini tesbit etmek,
k)      Vakıf Genel Sekreterini tayin etmek,
l)        İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına açılmış olanların kapatılmasına karar vermek, bu hususta gereken işlemleri yapmak
m)    Vakfa asgari miktarın üstünde bağış yapanlar ile önemli hizmetleri geçen kişileri, Mütevelli Heyet Üyeliği için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak,
n)      Gerektiğinde Vakfın fesih ve tasfiyesi için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak,
o)      İşbu Vakıf senedinde Yönetim Kuruluna yüklenilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL SEKRETERLİK
 
MADDE 16- Yönetim Kurulu kendisine karşı sorumlu bir Genel Sekreter atar.  Genel Sekreter Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma raporlarının tatbik edilmesi ve vakıf hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.  Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca gerekli bulunan Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet toplantılarına katılır, oy hakkı yoktur.  Görevlerini yerine getirebilmesi için Genel Sekreter emrinde Yönetim Kurulunun onayı alınmak şartıyla yeteri kadar personel çalıştırılır.
 
DENETLEME KURULU
 
MADDE 17- Denetleme Kurulu Mütevelli Heyet tarafından seçilmiş 3 üyeden oluşur.
 
Denetleme Kurulunun 3 yedek üyesini Mütevelli Heyet seçer.
 
Kurul üyelerinin çalışma süresi iki yıl olup, her yıl süresi dolan denetçinin yerine asil ve yedek denetçi seçimi yapılır.

DENETLEME KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
 
MADDE 18- Denetleme Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Toplantı en az iki denetçinin bulunması ile açılır ve karar yeter sayısı ikidir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
MADDE 19- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 
a)      Her üç ayda bir defterler ve resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporları Yönetim Kuruluna vermek,
b)      Her yıl sonu bilanço ve gelir gider cetvelleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporu Mütevelli Heyete vermek,
c)      Yıllık bütçe tasarısı hakkında görüşlerini Mütevelli Heyete bildirmek,
d)     Gereğinde alacağı oybirliği karar ile Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırmak.

DANIŞMA KURULU

MADDE 20- Danışma Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesinde çalışma ve düşünce katkısı olacak, yakin amaç ve faaliyet içinde bulunan kurumlarla iletişim ve işbirliği sağlayacak, Türk veya diğer, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kisi ve kurumlardan oluşan bir uzmanlık organı olup, asgari üye sayısı 3 kisidir.
Danışma Kurulu'nun kurulamaması veya faaliyette bulunmaması, Vakıf çalışmalarının sürekliliğini bağlamaz.
Danışma Kurulu Üyeleri, üyelik süresi birer yıl olmak üzere Vakıf Başkanı tarafından seçilir. Süresi uzatılmayan üyelik kendiliğinden sona erer.
Tüzel kisiler, Danışma Kurulunda kendilerince önerilecek ve Başkan tarafından kabul edilecek gerçek kisiler tarafından temsil edilir.

DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 21- Danışma Kurulu yılda en az bir defa olağan, Vakıf Başkanının veya vekilinin daveti üzerine olağanüstü toplanır. Her yılın ilk toplantısında Vakıf Başkanı, Danışma Kurulu Üyeleri arasından bir Vekil seçer. Toplantılar bundan sonra Vekil'in başkanlığında yapılır. Danışma Kurulunun toplantı çağrı usulü, düzeni, sıklığı, karar ve oylama biçimleri gibi kurallar, bu Vakıf Senedi hükümleri saklı kalmak üzere Kurulun kendisince kararlaştırılır.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22- Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
(a)Vakfın ilişki ve işbirliği çerçevesinin gelişmesine çalışmak,
(b)Başkanın veya kendisinin gerek duyduğu konularda çeşitli özel araştırma ve görüş raporları hazırlamak,
(c)Vakıf Başkanlığınca göçerilen yetki çerçevesinde kitaplık, dokümantasyon merkezi, araştırma, yayın, bilimsel toplantı, eğitim ve kültür faaliyeti ile benzeri etkinlikler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALI HÜKÜMLER
 
HESAP DÖNEMİ
 
MADDE 23-  Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.  Vakfın defterleri bilanço esasına uygun şekilde tutulur.
 
VAKFIN VARLIĞI
 
MADDE 24- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 12.000.000.000.-(on iki milyar)TL.’dir.
 
Vakıfın malvarlığı hiçbir şekilde amaç dışı konulara ayrılamaz ve harcanamaz.
 
VAKFIN GELİR KAYNAKLARI
 
MADDE 25- Vakfın gelir kaynakları:
 
1. Vakıf mallarının gelirleri,
2. Vakıfa yapılacak her çeşit bağışlar, vasiyetler ve bunlardan elde edilecek gelirler,
3. Vakfın amacına uygun faaliyet gelirleri,
4.  Her çeşit sair gelirler,
5. Vakıfça yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler,
6. Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirlerden oluşur.
7. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü bağış kabul edebilir ve yardım toplayabilir
 
VAKIFLAR GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ
 
MADDE 26- Türk Medeni Kanununda değişiklik yapan 903 sayılı Kanunun 4.maddesi ile, bu Kanunun uygulamasının gösteren Tüzüğün 37.maddesi gereği, Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara,yüzde sekseni ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda sarf ve tahsis olunur. Vakıf kurulacak eğitim tesislerinde enaz yüzde on kapasite, yetenekli ancak, maddi imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis edilir.
 
VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
 
MADDE 27-Mütevelli Heyet, Yöntem Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin hizmetleri fahri olup, kendilerine bir ücret verilmez. Vakıf için yapılacak seyahat masrafları ve sair vakıf amacına yönelik masraflar belgelendirildiği takdirde Vakıfça ödenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
VAKIF SÜRESİ 
 
MADDE 28- Vakıf süresiz olarak kurulmuştur.
 
VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
MADDE 29- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin enaz 1/5’inin (beste birinin) yazılı tekifi ile, Mütevelli Heyet Üye tamsayının enaz 2/3’ünün (üçte ikisinin) onayı ile yapılır.
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 
MADDE 30- Bu vakıf senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.
 
VAKFIN FESHİ VE TASVİYESİ 
 
MADDE 31-  Malları ve sermayesi, vakfın bu senette belirtilen gaye ve maksadını gerçekleştirmeye hiçbir surette yetmez hale düşer veya gaye ve maksadın gerçekleştirilmesini imkansız kılan ve önlenemeyen diğer fiili sebepler ortaya çıkarsa, Yönetim Kurulunun enaz yarıdan bir fazlasının teklifi ile Mütevelli Heyet  üye tamsayısının 2/3’ünün (üçte ikisinin) onayı ile Vakfın feshine ve tasfiyesine karar verilir.
 
TASFİYE KURULU
 
MADDE 32- Tasfiye zorunluluğunun tesbit edildiği tarihteki Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu görevini yapar. Yönetim Kurulunun görevden ayrılmış veya görev yapamaz halinde, ilgililerden birinin müracaatı ile Mahkemece üç kisilik bir tasfiye kurulu seçilir.

TASFİYE ESASLARI
 
MADDE 33- Tasfiye su esaslar dahilinde yapılır.
 
a)      Vakfın malları paraya çevrilip, alacakları tahsil olunur.
b)      Elde edilen meblağdan Vakfın bütün borçları ödendikten sonra artan olursa, bu miktar ayni amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış diğer bir Vakfa devredilir. Tasfiye sonucu Mahkeme ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.
 
VAKFIN KURUCULARI
 
MADDE 34-  Vakfın kurucularının ad ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.
 
1-      HASAN AKIN                     Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
2-      HİKMET AKIN                    Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
3-      HAMDİ AKIN                      Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
4-      ŞAFAK AKIN                      Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
5-      MERAL KÖKEN                 Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
                                                                                                           
6-      NİHAL KARADAYI              Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA